Фирмена политика

Фирмената политика на фирма „ДОМИНЕКС ПРО” ЕООД е да извършва производство на изделия от метал, дърво и стъкло, като гарантира сигурността на доставките, опазвайки околната среда и с постоянно високо качество на извършваните дейности, съответстващи на нормативните и други изисквания, които фирмата е приела да спазва.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените високи цели, свързани с качеството на предлаганите изделия, управлението на околната среда, осигуряване на сигурността на доставките, икономическата ефективност и съвременна организация на труда, във фирма „ДОМИНЕКС ПРО” ЕООД е изградена, внедрена и се поддържа система за управление (СУ), съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO28000:2007. СУ подлежи на периодичен преглед, актуализация и на непрекъснато подобряване на ефективността.

Прилагайки нашата идеология ние си поставяме за цел:

 • Непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите изделия и постоянно преглеждане (оценка) за съответствие с актуалните нормативни и специализирани изисквания към тях.
 • Поддържане на коректно сътрудничество с клиентите на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие с цел максимално удовлетворяване на изискванията и очакванията им.
 • Качествено партниране с доставчиците, съобразено със спецификата на бранша, опазване на околната среда и гарантиране сигурността на доставките.
 • Мониторинг и оценка на всички процеси по веригата на доставките и непрекъснато подобрение на нивото сигурността.
 • Утвърждаване на позициите ни на одобрен доставчик на ИКЕА, при спазване на българското законодателство, вкл. в областта на сигурността и околната среда, както и на утвърдените международни норми в бранша.
 • Ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на системата за управление, която да осигури производството на качествени изделия, сигурност на доставките и опазване на околната среда.
 • Създаване на солидна основа за „мислене, основано на риска“ и внедряване на механизми за идентифициране на опасностите с цел оценяване и отстраняване на рисковете и набелязване на действия за използване на възможностите.
 • Планиране и предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване на аварии, извънредни ситуации и умишлени действия, както и предприемане на действия за ликвидиране на неблагоприятните последствия върху сигурността на доставките и околната среда.
 • Създаване на механизми за осъзнаване важността на съответствието на дейността с политиката и процедурите по отношение на приложимите стандарти и потенциалните последствия при отклоняване от процедурите за работа по отношение на качеството, сигурността на доставките и опазването на околната среда.
 • Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие, мотивирането и безопасността на работещите във фирмата чрез непрекъснато подобряване на условията на труд и околна среда. Контролиран подбор, оценка и мониторинг на служителите.
 • Полагане на усилия за предотвратяване замърсяването на околната среда и опазване на биологичното разнообразие и екосистеми, в резултат от дейността на фирмата.
 • Спазване и изпълнение на приложимите за дейността задължения (нормативни и други изисквания), вкл. в областта на околната среда, които фирмата документирано е приела.
 • Предотвратяване или намаляване негативното въздействие върху околната среда, чрез подходящи действия, намаляващи консумацията на природни ресурси, суровини и материали и чрез подходящи действия по рециклиране, третиране и депониране на отпадъците.
 • Поддържане на адекватна система за комуникация във фирмата и със заинтересованите страни по проблемите на качество, сигурността на доставките и околна среда.
 • Постоянно подобряване на СУ, чрез управление на въздействията и аспектите на околната среда.
 • Поддържане на позитивен и ползотворен диалог с Обществото.
 • Постигане на пълна ангажираност на работещите с Фирмената политика и целите на фирмата.

Ръководството на „ДОМИНЕКС ПРО” ЕООД е отговорно за:

 • разгласяване, разясняване и прилагане на Фирмената политика;
 • осигуряване на подходящ достъп за съответните заинтересовани страни до Фирмената политика;
 • реализация на целите на фирмата;

Съобразявайки се с принципите на приложимите стандарти, сме изградили условия за съпричасност и ангажираност на служителите с Целите и Политиката на дружеството, които са обект на редовни прегледи за адекватност и актуализация спрямо непрекъснато променящата се бизнес среда.

24.04.2020

Управител: Нина Крушева